Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika Loterii
lub Konkursu jest Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń
(pojęcia loteria, konkurs stosowane są zamiennie zależnie od organizowanej promocji).
2. Dane osobowe uczestników są przetwarzane w celach związanych z
przeprowadzeniem loterii promocyjnej organizowanej przez Administratora
danych, opublikowaniem wyników i wizerunków jej laureatów na stronie lub
stronach wskazanych w regulaminie loterii oraz wydaniem nagród.
3. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – nazywanego RODO, zgodnie z
tymi przepisami, ustawą o ochronie danych osobowych oraz przepisami
powszechnie obowiązującymi.
4. Dane Uczestników Loterii będą przetwarzane przez czas trwania
Loterii oraz dodatkowo 6 mies. po jej zakończeniu, jako czas niezbędny do
obsługi reklamacji lub do momentu wycofania zgody.
5. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania z
obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
6. Dane laureatów Loterii będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony
od roku zakończenia Loterii w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
7. Odbiorcą danych osobowych Uczestników mogą być doradcy prawni i
podatkowi Administratora, podmioty gospodarcze których wiedza
specjalistyczna jest niezbędna do profesjonalnego i zgodnie z przepisami
prawa przeprowadzenia Loterii przez Administratora (podwykonawcy), tj.
dostawcy usług informatycznych, usług księgową, usług w zakresie
bezpieczeństwa. Odbiorcami danych po wyrażeniu oddzielnej zgody przez
uczestnika lub laureata mogą być także Klienci Administratora dla których
jest realizowana usługa promocji w formie loterii.
8. Uczestnicy Loterii nie będą podlegali profilowaniu w oparciu o
uzyskane dane. Nie będą one również przekazywane do państw trzecich lub
organizacji międzynarodowych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
9. Zgodnie z RODO każdej osobie, której przetwarzamy dane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne
lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia co będzie równoznaczne z
wycofaniem się z udziału w Loterii;
c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
10. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można
się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych poprzez formularz
na stronie kontaktowej lub pisemnie na adres poczty tradycyjnej Administratora.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla
prawidłowości realizacji zgłoszenia zgodnie z założeniami wskazanymi w
regulaminie, przeprowadzenia Loterii, opublikowania wyników, wydania nagrody
i ewentualnej możliwości złożenia reklamacji.