Zasady przetwarzania danych osobowych

Playprint Polska Sp. z o.o. zwana dalej „Administratorem danych”, informuje o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”). Mając na uwadze, że od 25 maja 2018 roku, mają zastosowanie ww. przepisy, informujemy co następuje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzanych danych osobowych można skontaktować się z „Inspektorem danych osobowych” w następujący:
  • pisząc na adres e-mail: iod@playprint.pl
  • pisząc na adres PlayPrint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 4. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, firmy kurierskie, pocztowe, instytucje finansowe (banki) uczestniczące w procesie obsługi zawartej umowy.
 5. Dane zgromadzone będą przetwarzane przez okres prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. W ramach realizowanych promocji mogą być przetwarzane kategorie danych osobowych:
  • dane identyfikujące osobę: nazwa firmy jednoosobowej wraz imieniem i nazwiskiem
  • dane adresowe: adres zamieszkania – ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy;
  • dane adresowe i teleadresowe (adres e-mail, numer lub numery telefonów);
  • dane rozliczeniowe-podatkowe: numer konta bankowego, NIP;
  • dane identyfikujące osobę w Internecie: adres IP, informację umożliwiające identyfikację urządzenia, osoby wyświetlającej strony internetowe Administratora danych.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
  • prawa dostępu do danych – można zwrócić się do Administratora danych z wnioskiem o otrzymanie informacji czy Administratora danych przetwarza dane osobowe.  Zgodnie z przepisami osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Administratora danych przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane oraz prawo uzyskania ich kopii;
  • prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Administratora danych nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie prowadzonym przez Administratora danych.
  • prawa do przenoszenia danych – każda osoba, której dane dotyczą może złożyć wniosek o przeniesienie danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi danych. Dane osobowe będą przekazywane w formie pliku zaszyfrowanego, zabezpieczonego hasłem tylko osobie, której dane dotyczą.
  • prawa do ograniczenia przetwarzania danych – każda osoba, której dane dotyczą, może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w którym wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. Administrator danych nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania, a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych;
  • prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do Administrator danych z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych swoich danych osobowych, jak też poinformować Bank o zmianie swoich danych osobowych;
  • prawo sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania, a także sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Sprzeciw można złożyć listownie na adres Administratora danych;
  • prawo do cofnięcia zgody – w dowolnym momencie osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.
 10. Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora danych osobowych innym podmiotom w celu:
  • świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www,
  • świadczącym usługi bankowe,
  • świadczącym usługi ubezpieczeniowe,
  • świadczącym usługi kurierskie, pocztowe
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 12. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.